6 NHIỆM VỤ CỦA MỘT GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP

• Tiếp nhận cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp và định biên nhân sự hàng năm của các phòng ban

• Tiếp nhận hạn mức chi phí dành cho con người gồm quỹ lương, quỹ thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ đào tạo và Thiết lập hệ thống giải ngân các đầu mục trên

• Tổ chức vận hành: Biết tuyển dụng, xây dựng bộ máy vận hành để thực thi

• Xây dựng hệ thống báo cáo của nhân sự các phòng ban

• Tối ưu sử dụng con người hiệu quả thông qua việc tăng năng suất lao động

• Đóng gói được hệ thống nhân sự

Là một Giám đốc nhân sự, hãy nâng cấp tư duy của chính bản thân mình để điều hành cuộc chơi trong doanh nghiệp chứ không phải là “con tốt” trong công ty.

Học viện CEO Thái Bình xin giới thiệu Chương trình chuyển giao GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ CHRO.

        VIDEO GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

 

Ai nên tham gia chương trình này

HỌC ĐỂ LÀM
Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng.

HỌC ĐỂ THẨM ĐỊNH VÀ PHỐI HỢP

Giám Đốc Điều Hành

HỌC ĐỂ BIẾT VÀ PHỐI HỢP

Giám đốc sản xuất, Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc Tài chính

mục tiêu chương trình

» Về chuyên môn: Được cung cấp công cụ để đánh giá được hiệu quả và giá trị đóng góp cho doanh nghiệp của từng nhân viên.

» Về văn hoá: Xây dựng được văn hoá đoàn kết, chủ động trong công việc và hướng đến cùng một mục tiêu – vì sự phát triển của doanh nghiệp.

» Về văn hoá: Xây dựng được văn hoá đoàn kết, chủ động trong công việc và hướng đến cùng một mục tiêu – vì sự phát triển của doanh nghiệp.

» Về phương thức kiểm soát: Học viên có tư duy sử dụng nhân sự để từng bước chuyển hoá doanh nghiệp từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện.

» Xây dựng chiến lược nhân sự thông qua đào tạo và có tính kế thừa của hệ thống.

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

CHƯƠNG I: VAI TRÒ CỦA GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP

» Vai trò của Giám đốc Nhân sự trong doanh nghiệp

» Nhận đề bài từ CEO và các bước triển khai trong doanh nghiệp       

CHƯƠNG II: NHẬN VÀ PHÂN TÍCH ĐỀ BÀI TỪ CEO

» Thẻ điểm cân bằng trong doanh nghiệp (BSC) và vai trò của GĐNS khi tham gia thảo luận cùng hội đồng.

» Bảng điều khiển trung tâm doanh nghiệp (CCSC) và vai trò của GĐNS khi tham gia thảo luận cùng hội đồng

» Nhận đề bài từ CEO: Quyền lợi và trách nhiệm của nhân sự đối với doanh nghiệp.

CHƯƠNG III: NÂNG CAO GIÁ TRỊ NHÂN SỰ MANG ĐẾN CHO DOANH NGHIỆP - ĐÚNG VIỆC, ĐÚNG SỐ

» Cơ cấu tổ chức chuẩn hoá trong doanh nghiệp

» Cơ cấu tổ chức chuẩn hoá trong bộ phận kinh doanh – Phòng Truyền thông.

» Cơ cấu tổ chức chuẩn hoá trong bộ phận kinh doanh – Phòng Marketing

» Cơ cấu tổ chức chuẩn hoá trong bộ phận Tài chính – Kế toán

» Cơ cấu tổ chức chuẩn hoá trong bộ phận hành chính

» Cơ cấu tổ chức chuẩn hoá trong bộ phận nhân sự

» Cơ cấu tổ chức hoàn thiện của doanh nghiệp

» Các giai đoạn chuyển hoá cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp.

CHƯƠNG IV: PHƯƠNG PHÁP CHIA TIỀN PHÙ HỢP ĐỂ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN SỰ

» Sắp xếp cơ cấu tổ chức

» Xây dựng chính sách phúc lợi theo tầng nhân sự.

» Chuẩn bị thông số để chia lương thưởng

» CCSP là gì? Cách xây dựng CCSP

» Phương pháp chia lương 3T và đối tượng sử dụng

» Phương pháp chia lương khoán doanh thu.

» Phương pháp chia lương khoán sản phẩm.

» Sử dụng hỗn hợp các phương pháp chia lương trong doanh nghiệp.

CHƯƠNG V: HỆ THỐNG KIỂM SOÁT VẬN HÀNH

» Xây dựng mẫu báo cáo bộ phận kinh doanh.

» Xây dựng mẫu báo cáo bộ phận tài chính.

» Xây dựng mẫu báo cái bộ phận hành chính.

» Xây dựng mẫu báo cáo bộ phận nhân sự.   

CHƯƠNG VI: ĐÚNG NGƯỜI ĐÚNG VIỆC

» Đào tạo hội nhập

» Định vị và nhận diện con người.

» Tuyển dụng nhân sự.

» Phỏng vấn tuyển dụng   

CHƯƠNG VII: VẬN HÀNH HỆ THỐNG HIỆU QUẢ

» Kỹ năng lập kế hoạch cho bộ phận nhân sự

» Lập báo cáo mẫu cho nhân viên bộ phận nhân sự.

» Kỹ năng huy động hệ thống để hoàn thiện quy trình vận hành doanh nghiệp.      

» Kỹ năng huy động hệ thống để hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin tự động trong doanh nghiệp.

» Kỹ năng tổ chức cuộc họp giao ban cho CEO.

» Kỹ năng xây dựng kế hoạch đào tạo cho nhân sự nhằm vận hành tốt chuyên môn đang đảm nhiệm

» Kỹ năng xây dựng kế hoạch đào tạo cho nhân sự quy hoạch cán bộ nguồn để mở rộng doanh nghiệp.

» Kỹ năng giao tiếp và truyền thông với hệ thống

TỔNG KẾT: TỌA ĐÀM

» Toạ đàm các vấn đề tồn tại của doanh nghiệp và giải pháp.

» Mô hình quản trị và cấu trúc vốn.

» Gala tổng kết và trao chứng chỉ.

NGƯỜI CHUYỂN GIAO

Ông Ngô Minh Tuấn

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam.

» Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp trong hoạt động chiến lược, tài chính, kinh doanh, nhân sự, vận hành.

» Chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp các kỹ năng cho Lãnh đạo và Quản lý cấp Trung.

» “Khám và chữa bệnh” cho các Doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

HÌNH ẢNH THỰC TẾ LỚP HỌC

Cảm nhận của khách hàng